Urządzenia wentylacyjne i odpylające
Urządzenia wentylacyjne i odpylające
Urządzenia odpylające dla górnictwa
Urządzenia odpylające dla górnictwa
Wentylatory górnicze
Wentylatory górnicze
Tłumiki hałasu
Tłumiki hałasu
Lutnie wirowe
Lutnie wirowe
zaproszenie targi
zaproszenie targi

Szkolenia i kursy dla branży górniczej

Szkolenie pt. „Obsługa, konserwacja, eksploatacja i sposoby nadzoru urządzeń odpylających typu UO, lutni wirowych typu WIR, górniczych wentylatorów elektrycznych typu GWE w wyrobiskach podziemnych”

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie jego uczestników z metodami zwalczania zapylenia w przodkach drążonych kombajnami w kopalniach węgla kamiennego. Przedstawione zostają urządzenia stosowane w górnictwie dla zwalczania zagrożenia pyłowego oraz warunki ich stosowania. Uczestnik szkolenia zostaje zapoznany z budową, obsługą, konserwacją, eksploatacją i sposobami nadzoru urządzeń odpylających, na konkretnych przykładach urządzeń oraz z bezpiecznymi warunkami pracy. Odbycie szkolenia przez uczestnika podnosi jego kwalifikacje zawodowe jako pracownika kopalni.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie przeprowadzane jest w ciągu jednego dnia i trwa 8 godzin lekcyjnych.

Podczas szkolenia uczestnikom zapewniany jest catering (słodki poczęstunek oraz zimne i ciepłe napoje).

Aspekty organizacyjne

Szkolenia odbywają się w grupach od 5 do 20 osób.

Zajęcia przeprowadzane są w formie wykładów w oparciu o prezentacje multimedialne. Wykłady prowadzone są przez fachowców z branży górniczej, bhp-owców oraz konstruktorów maszyn i urządzeń górniczych.

Oferujemy elastyczne terminy zajęć z dostosowaniem do potrzeb Klienta.

Podczas szkolenia każdy uczestnik otrzymuje niezbędne narzędzia potrzebne do nauki: materiały szkoleniowe, karty katalogowe urządzeń, notes, długopis oraz upominek.

Każdy uczestnik, który odbył szkolenie dostaje na zakończenie „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia”.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników nieetatowych kopalń, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, ale uczestnikiem szkolenia może zostać każdy zainteresowany.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie na numer tel. 32 259 25 68 lub poprzez pocztę elektroniczną:

szkolenia@ekowin.pl lub a.walasiak-rak@ekowin.pl do Sekretariatu Ośrodka oraz dokonanie opłaty za szkolenie na konto Ośrodka.

Kurs dla metaniarzy, pomiarowców i służb obchodowych zatrudnionych w podziemnych zakładach górniczych

Cel kursu

Kurs ma na celu zapoznanie jego uczestników z całokształtem zagadnień, związanych z zagrożeniami naturalnymi oraz technicznymi, występującymi w kopalniach węgla kamiennego w Polsce oraz sposobami kontroli tych zagrożeń, ich identyfikacją oraz sposobami postępowania w przypadku wystąpienia danego zagrożenia. Przedstawione zostają przyrządy pomiarowe służące do kontroli różnych zagrożeń. Uczestnicy szkolenia zostają zapoznani z obsługą i zasadą działania tych urządzeń podczas ćwiczeń praktycznych na przyrządach oraz z bezpiecznymi warunkami pracy na kopalni i postępowaniem w razie wypadku. Odbycie kursu przez uczestnika podnosi jego kwalifikacje zawodowe jako pracownika kopalni.

Czas trwania kursu

Kurs przeprowadzany jest w ciągu pięciu dni i trwa 30 godzin lekcyjnych, w tym 23 godziny lekcyjne teorii i 7 godzin lekcyjnych ćwiczeń praktycznych z przyrządami.

Podczas szkolenia uczestnikom zapewniany jest catering (słodki poczęstunek oraz zimne i ciepłe napoje).

Aspekty organizacyjne

Kursy odbywają się w grupach od 5 do 20 osób.

Zajęcia przeprowadzane są w formie wykładów w oparciu o prezentacje multimedialne oraz ćwiczenia praktyczne na przyrządach. Wykłady prowadzone są przez fachowców z branży górniczej oraz bhp-owców.

Oferujemy elastyczne terminy zajęć z dostosowaniem do potrzeb Klienta.

Podczas kursu każdy uczestnik otrzymuje niezbędne narzędzia potrzebne do nauki: materiały szkoleniowe, notes, długopis oraz upominek.

Kurs zostaje zakończony egzaminem sprawdzającym nabytą przez uczestnika wiedzę. Każdy uczestnik, który odbył kurs dostaje na zakończenie „Zaświadczenie o ukończeniu kursu”.

Warunki uczestnictwa w kursie

Kurs kierowany jest przede wszystkim do pracowników kopalń, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, posiadających:

  • kurs górnika lub tytuł zawodowy „górnik eksploatacji podziemnej”,
  • stwierdzenie kwalifikacji lub zatrudnienie jako osoba dozoru ruchu,
  • co najmniej 3-letni staż pracy pod ziemią,

lub pracownik kopalni wyznaczony przez KRZG.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie na numer tel. 32 259 25 68 lub poprzez pocztę elektroniczną:

szkolenia@ekowin.pl lub a.walasiak-rak@ekowin.pl do Sekretariatu Ośrodka oraz dokonanie opłaty za szkolenie na konto Ośrodka.