Europejski Ośrodek Szkolenia oraz Praktyk Zawodowych dla Górnictwa

Europejski Ośrodek Szkolenia oraz Praktyk Zawodowych dla Górnictwa P.H.U. „EKO-WIN” w Katowicach został założony dnia 1 września 2008 roku przez dr Ryszarda Krzykowskiego. Europejski Ośrodek Szkolenia oraz Praktyk Zawodowych dla Górnictwa P.H.U. „EKO-WIN” w Katowicach z dniem 7 maja 2008 r. został wpisany do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego oraz 6 sierpnia 2009 r. został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 2.24/00164/2009.

Dbając o najwyższy poziom prowadzonych szkoleń na bieżąco zapoznajemy się z nowościami na rynku poprzez udział w targach i konferencjach. Nasi pracownicy piszą również artykuły i opracowania do poważanych czasopism branżowych.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom Klienta szkolenia odbywają się zarówno w siedzibie Ośrodka w centrum Katowic, wyposażonej w wysokiej jakości sprzęt multimedialny, jak również dzięki zakupieniu przez Ośrodek mobilnego sprzętu do prezentacji jesteśmy w stanie zorganizować na życzenie Klienta profesjonalne szkolenia wyjazdowe praktycznie w każdym miejscu Polski.

Ośrodek otrzymał referencje od Klientów takich, jak:

 • Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek”;
 • Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki”;
 • Kopalnia Węgla Kamiennego „Wesoła”;
 • Urząd Pracy;
 • Green Steel Poland;
 • Algeo.

Oferta Ośrodka Szkoleniowego obejmuje:

Szkolenia i kursy dla branży górniczej:

 • Szkolenie pt. „Obsługa, konserwacja, eksploatacja i sposoby nadzoru urządzeń odpylających typu UO, lutni wirowych typu WIR, górniczych wentylatorów elektrycznych typu GWE w wyrobiskach podziemnych”;
 • Kurs dla metaniarzy, pomiarowców i służb obchodowych zatrudnionych w podziemnych zakładach górniczych;
 • Nowość!!! Już wkrótce kursy językowe (hiszpański, rosyjski, angielski) dla branży górniczej

Oferta dla Urzędów Pracy:

 • Kurs adaptacyjno-wdrożeniowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach robotniczych pod ziemią w kopalniach węgla kamiennego;

Szkolenia i usługi BHP, PPOŻ i Pierwsza Pomoc;


Organizacja szkoleń

Aspekty organizacyjne:

Kursy odbywają się w grupach od 5 do 20 osób.

Zajęcia przeprowadzane są w formie wykładów w oparciu o prezentacje multimedialne oraz ćwiczenia praktyczne na przyrządach. Wykłady prowadzone są przez fachowców z branży górniczej oraz bhp-owców.

Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonej sali szkoleniowej w centrum Katowic (wysoki budynek GIG-u) z wykorzystaniem projektorów multimedialnych, co znacznie ułatwia słuchaczom przyswojenie przedstawianego materiału.

Podczas szkolenia uczestnikom zapewniany jest catering (słodki poczęstunek oraz zimne i ciepłe napoje).

Na potrzeby Klientów oferujemy również specjalnie dostosowane kursy dedykowane w siedzibie Klienta.

Oferujemy elastyczne terminy zajęć z dostosowaniem do potrzeb Klienta.

Podczas kursu każdy uczestnik otrzymuje niezbędne narzędzia potrzebne do nauki: materiały szkoleniowe, notes, długopis oraz upominek.

Kurs zostaje zakończony egzaminem sprawdzającym nabytą przez uczestnika wiedzę. Każdy uczestnik, który odbył kurs dostaje na zakończenie „Zaświadczenie o ukończeniu kursu”.


Kontakt:

Europejski Ośrodek Szkolenia oraz Praktyk Zawodowych dla Górnictwa P.H.U. „EKO-WIN” w Katowicach.

Al. Korfantego 83
Budynek PII, II piętro
pokoje 201, 202
sekretariat 203 i 216
40-161 Katowice

szkolenia@ekowin.pl

(+48) 32 259 25 68


NIP: 775-100-84-31

Konto bankowe:
Alior Bank S.A.:
nr konta:  07 2490 0005 0000 4530 5763 9684

Szkolenia i kursy dla branży górniczej

Szkolenie pt. „Obsługa, konserwacja, eksploatacja i sposoby nadzoru urządzeń odpylających typu UO, lutni wirowych typu WIR, górniczych wentylatorów elektrycznych typu GWE w wyrobiskach podziemnych”

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie jego uczestników z metodami zwalczania zapylenia w przodkach drążonych kombajnami w kopalniach węgla kamiennego. Przedstawione zostają urządzenia stosowane w górnictwie dla zwalczania zagrożenia pyłowego oraz warunki ich stosowania. Uczestnik szkolenia zostaje zapoznany z budową, obsługą, konserwacją, eksploatacją i sposobami nadzoru urządzeń odpylających, na konkretnych przykładach urządzeń oraz z bezpiecznymi warunkami pracy. Odbycie szkolenia przez uczestnika podnosi jego kwalifikacje zawodowe jako pracownika kopalni.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie przeprowadzane jest w ciągu jednego dnia i trwa 8 godzin lekcyjnych.

Podczas szkolenia uczestnikom zapewniany jest catering (słodki poczęstunek oraz zimne i ciepłe napoje).

Aspekty organizacyjne

Szkolenia odbywają się w grupach od 5 do 20 osób.

Zajęcia przeprowadzane są w formie wykładów w oparciu o prezentacje multimedialne. Wykłady prowadzone są przez fachowców z branży górniczej, bhp-owców oraz konstruktorów maszyn i urządzeń górniczych.

Oferujemy elastyczne terminy zajęć z dostosowaniem do potrzeb Klienta.

Podczas szkolenia każdy uczestnik otrzymuje niezbędne narzędzia potrzebne do nauki: materiały szkoleniowe, karty katalogowe urządzeń, notes, długopis oraz upominek.

Każdy uczestnik, który odbył szkolenie dostaje na zakończenie „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia”.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników nieetatowych kopalń, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, ale uczestnikiem szkolenia może zostać każdy zainteresowany.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie na numer (+48) 32 259 25 68 lub poprzez pocztę elektroniczną:

szkolenia@ekowin.pl lub i.bromboszcz@ekowin.pl do Sekretariatu Ośrodka oraz dokonanie opłaty za szkolenie na konto Ośrodka.


Kurs dla metaniarzy, pomiarowców i służb obchodowych zatrudnionych w podziemnych zakładach górniczych

Cel kursu

Kurs ma na celu zapoznanie jego uczestników z całokształtem zagadnień, związanych z zagrożeniami naturalnymi oraz technicznymi, występującymi w kopalniach węgla kamiennego w Polsce oraz sposobami kontroli tych zagrożeń, ich identyfikacją oraz sposobami postępowania w przypadku wystąpienia danego zagrożenia. Przedstawione zostają przyrządy pomiarowe służące do kontroli różnych zagrożeń. Uczestnicy szkolenia zostają zapoznani z obsługą i zasadą działania tych urządzeń podczas ćwiczeń praktycznych na przyrządach oraz z bezpiecznymi warunkami pracy na kopalni i postępowaniem w razie wypadku. Odbycie kursu przez uczestnika podnosi jego kwalifikacje zawodowe jako pracownika kopalni.

Czas trwania kursu

Kurs przeprowadzany jest w ciągu pięciu dni i trwa 30 godzin lekcyjnych, w tym 23 godziny lekcyjne teorii i 7 godzin lekcyjnych ćwiczeń praktycznych z przyrządami.

Podczas szkolenia uczestnikom zapewniany jest catering (słodki poczęstunek oraz zimne i ciepłe napoje).

Aspekty organizacyjne

Kursy odbywają się w grupach od 5 do 20 osób.

Zajęcia przeprowadzane są w formie wykładów w oparciu o prezentacje multimedialne oraz ćwiczenia praktyczne na przyrządach. Wykłady prowadzone są przez fachowców z branży górniczej oraz bhp-owców.

Oferujemy elastyczne terminy zajęć z dostosowaniem do potrzeb Klienta.

Podczas kursu każdy uczestnik otrzymuje niezbędne narzędzia potrzebne do nauki: materiały szkoleniowe, notes, długopis oraz upominek.

Kurs zostaje zakończony egzaminem sprawdzającym nabytą przez uczestnika wiedzę. Każdy uczestnik, który odbył kurs dostaje na zakończenie „Zaświadczenie o ukończeniu kursu”.

Warunki uczestnictwa w kursie

Kurs kierowany jest przede wszystkim do pracowników kopalń, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, posiadających:

 • kurs górnika lub tytuł zawodowy „górnik eksploatacji podziemnej”,
 • stwierdzenie kwalifikacji lub zatrudnienie jako osoba dozoru ruchu,
 • co najmniej 3-letni staż pracy pod ziemią,

lub pracownik kopalni wyznaczony przez KRZG.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie na numer (+48) 32 259 25 68 lub poprzez pocztę elektroniczną:

szkolenia@ekowin.pl lub i.bromboszcz@ekowin.pl do Sekretariatu Ośrodka oraz dokonanie opłaty za szkolenie na konto Ośrodka.

Kursy językowe dla górnictwa

Oferta obejmuje języki:

 • angielski
 • rosyjski
 • hiszpański

Oferta ogólna:

 • Intensywne kursy dla osób wyjeżdżających do pracy w górnictwie za granicą

Oferta dla firm:

 • konwersacje uzupełniające (zajęcia grupowe i indywidualne) dla osób zajmujących się eksportem w branży górniczej (sprzedaż, targi, konferencje, projekty)
 • intensywne kursy dla pracowników wyjeżdżających na zlecenia (np. montaż, serwis)

Oferta dla uczniów i studentów:

 • kursy dla studentów i uczniów szkół górniczych chcących wyjechać do pracy za granicę lub podjąc pracę w firmach górniczych w działach eksportu
 • kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania
 • intensywne kursy językowe dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę

Oferujemy:

 • wykwalifikowaną kadrę lektorów
 • szeroki wybór dni i godzin zajęć (także godziny wieczorne i weekendy)
 • podręczniki i materiały dydaktyczne w cenie kursu

Zapisy i informacje:

SEKRATARIAT (czynny poń.-pt. w godz. 8:00-15:00)
Al. Korfantego 83 Budynek PII, II piętro
pokoje 201, 202
sekretariat 203 i 216
40-161 Katowice
FAX (+48) 32 259 25 68  (+48) 695 858 512
szkolenia@ekowin.pl

Kurs adaptacyjno-wdrożeniowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach robotniczych pod ziemią w kopalniach węgla kamiennego

Cel kursu

Kurs adaptacyjno – wdrożeniowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie w kopalniach węgla kamiennego ma na celu zapoznanie kandydata ze specyfiką pracy w podziemnym za­kładzie górniczym, a w szczególności zapoznanie z przebiegiem procesów technologicz­nych, infrastrukturą techniczną i podstawowymi obiektami zakładu górniczego. W ramach kursu słuchacz uzyska podstawową wiedzę na temat zagrożeń występujących w górnictwie oraz nowoczesnych rozwiązań techniczno – organizacyjnych mającymi na celu identyfika­cję, monitorowanie i zwalczanie poszczególnych zagrożeń.

Czas trwania kursu

Kurs przeprowadzany jest w ciągu 5 dni i trwa 40 godzin lekcyjnych, w tym 30 godzin lekcyjnych teorii i 10 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych (zjazd na dół kopalni).

Podczas szkolenia uczestnikom zapewniany jest catering (słodki poczęstunek oraz zimne i ciepłe napoje).

Aspekty organizacyjne

Kursy odbywają się w grupach od 5 do 20 osób.

Zajęcia przeprowadzane są w formie wykładów w oparciu o prezentacje multimedialne oraz jednodniowej wizyty na kopalni, podczas której uczestnicy kursu mają okazję zapoznać się z pracą kopalni, porozmawiać z górnikami. Atrakcją pobytu jest zjazd do wyrobiska podziemnego (Pole Szkoleniowe w KHW SA. KWK „Wujek”). Wykłady prowadzone są przez fachowców z branży górniczej oraz bhp-owców.

Oferujemy elastyczne terminy zajęć z dostosowaniem do potrzeb Klienta.

Podczas kursu każdy uczestnik otrzymuje niezbędne narzędzia potrzebne do nauki: materiały szkoleniowe, notes, długopis oraz upominek.

Kurs zostaje zakończony egzaminem sprawdzającym nabytą przez uczestnika wiedzę. Każdy uczestnik, który odbył kurs dostaje na zakończenie „Zaświadczenie o ukończeniu kursu”.

Warunki uczestnictwa w kursie

Kurs przeznaczony jest w szczególności dla osób nie posiadających wykształcenia górni­czego lub doświadczenia w pracy górniczej, ubiegających się o zatrudnienie w kopalniach węgla kamiennego na stanowiskach pod ziemią.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zgłoszenie pod numerem (+48) 32 259 25 68 lub poprzez pocztę elektroniczną:

szkolenia@ekowin.pl lub i.bromboszcz@ekowin.pl do Sekretariatu Ośrodka oraz dokonania opłaty za kurs na konto Ośrodka.

Europejski Ośrodek Szkolenia oraz Praktyk Zawodowych dla Górnictwa P.H.U. „EKO‑WIN”, działający od 2008 roku, realizujący specjalistyczne szkolenia dla branży górniczej zwraca się do Państwa z ofertą usług w zakresie BHP.

Świadczymy kompleksowe usługi na zasadach outsourcingu, dysponując wykwalifikowaną kadrą oraz własnym ośrodkiem szkolenia. Proponujemy konkurencyjne ceny i elastyczne terminy. Oferujemy korzystne rabaty dla dużych grup i stałych klientów.

Nasza oferta adresowana jest do wszystkich firm, które dążą do spełnienia wymagań przepisów prawa pracy,szczególnie do firm z branży górniczej.

Naszymi wykładowcami są specjaliści z długoletnim doświadczeniem w dziedzinie BHP oraz w pracy na kopalniach.

Ceniąc Państwa czas oferujemy świadczenie swoich usług również na terenie Państwa firmy – dojeżdżamy do Klienta.

Każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie, po uprzednim zapoznaniu się z wymaganiami i oczekiwaniami klienta – dlatego też zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:

Dział szkoleń

 szkolenia@ekowin.pl

FAX (+48) 32 259 25 68

(+48) 695 858 512

Oferujemy następujące usługi w zakresie bhp:

 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP.
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich grup pracowniczych.
 • Przeprowadzanie kompleksowej kontroli warunków pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków i zagrożeń.
 • Pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP.
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy oraz w drodze do/z pracy, udział w pracach zespołu powypadkowego.
 • Współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną.
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy (kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także prowadzenie rejestrów wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy).
 • Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy (Z-10, Z-KW).
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy.
 • Sporządzenie okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy (przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy).
 • Pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego.
 • Pomoc w opracowaniu instrukcji bhp

Podstawowy zakres szkoleń bhp

NAZWA SZKOLENIA CENA

/1 OS. 1)

CZAS

TRWANIA 2)

WAŻNOŚĆ SZKOLEŃ/

TERMIN 1-GO SZKOLENIA 2)

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP:
 • Instruktaż ogólny
od 40 zł min. 3 godz. Szkolenie wstępne przeprowadza się przed rozpoczęciem pracy (jest jednym z warunków dopuszczenia do pracy), oraz każdorazowo przy zmianie miejsca lub warunków pracy
SZKOLENIA OKRESOWE BHP:
 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
od 100 zł 16 godz.

lub do 8 godz.3)

Raz na 5 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe do 12 m-cy

od rozpoczęcia pracy.

od 60 zł
 • dla pracowników inżynieryjno‑ technicznych
od 80 zł min. 16 godz.

lub do 8 godz.3)

Raz na 5 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe do 12 m-cy

od rozpoczęcia pracy.

od 50 zł
 • dla pracowników administracyjno-biurowych i innych
od 50 zł min. 8 godz.

lub do 4 godz.3)

Raz na 6 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe do 12 m-cy

od rozpoczęcia pracy

od 30 zł
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
od 50 zł min. 8 godz. Raz na 3 lata,

na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych

1 raz w roku.

Pierwsze szkolenie okresowe do 6 m-cy

od rozpoczęcia pracy.

SZKOLENIA BHP DLA FIRM Z BRANŻY GÓRNICZEJ 4)
 • dla pracowników sporadycznie zjeżdżających pod ziemię w zakładzie górniczym
od 150 zł 8 godz. Raz na 3 lata,

na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych

1 raz w roku.

Pierwsze szkolenie przed pierwszym zjazdem na dół.

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY 5)
 • uzupełniające dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę
od 80 zł 5 godz.

lub w bloku 4 godz.

Szkolenie jednorazowe
SZKOLENIA Z PPOŻ 5)
 • uzupełniające dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę
od 80 zł 5 godz.

lub w bloku 4 godz.

Szkolenie jednorazowe

 

 1. W zależności od miejsca szkolenia i ilości zgłoszonych pracowników. Dla dużych grup ceny podlegają negocjacjom.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.
 3. Samokształcenie kierowane – wykłady wg. potrzeb zamawiającego + konsultacje + materiały dydaktyczne na CD.
 4. Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników sporadycznie zjeżdżających pod ziemię, wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego, w zakresie obowiązujących w zakładzie górniczym przepisów bhp, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy , zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń oraz zasad bezpiecznego poruszania się i zachowania na terenie zakładu górniczego. Przedmiotowe szkolenie obejmuje również praktyczne zapoznanie uczestników z zasadami użytkowania aparatów ucieczkowych.
 5. Szkolenia z pierwszej pomocy i ppoż. mogą być realizowane w formie jednolitego bloku 8 godzinnego – zgodnie z ewentualnymi oczekiwaniami zamawiającego.